Databeskyttelsesoplysninger

Ansvarlig i medfør af persondataforordningen ("GDPR") er:

Daimler Truck AG ("Vi")

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Tyskland

E-mail: dialog.dt@daimler.com

 

Databeskyttelsesansvarlig:

Daimler AG

Koncernansvarlig for databeskyttelse

HPC E600

70546 Stuttgart

Tyskland

E-mail: data.protection@daimler.com

 

1. Databeskyttelse

Vi er glade for dit besøg på vores websider og din interesse for vores tilbud. Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesoplysninger forklarer vi, hvordan vi indsamler dine personoplysninger, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag det foregår, og hvilke rettigheder og krav der forbindes med dig. Vi henviser desuden til

 

Daimlers databeskyttelsesretningslinje 

 

Vores databeskyttelsesoplysninger for brugen af vores websider og databeskyttelsesretningslinjen fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på websider i sociale netværk eller hos andre udbydere, som du kan få forbindelse med via linkene på vores websider. Få oplysninger om disse udbyderes databeskyttelsesbestemmelser på deres websider.

 

2. Indsamling og behandling af personoplysninger

a. Når du besøger vores websider, gemmer vi bestemte oplysninger om den browser og det operativsystem, du bruger, datoen og klokkeslættet for dit besøg, adgangsstatussen (fx om du kunne gå ind på en webside eller fik en fejlmeddelelse), brugen af funktioner på websiden, de søgebegreber, du muligvis har indtastet, hvor tit du går ind på enkelte websider, hentede filers betegnelse, den overførte datamængde, websiden, fra hvilken du er kommet til vores websider, og den webside, du besøger fra vores websider af, ligegyldigt om du klikker på links på vores websider eller indtaster et domæne direkte i det samme faneblads (eller det samme vindues) indtastningsfelt i din browser, i hvilken du har åbnet vores websider. Desuden gemmer vi af sikkerhedsmæssige grunde, især til forebyggelse mod og registrering af angreb på vores websider eller bedrageriforsøg, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.
 
b. Andre personoplysninger gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse oplysninger i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en undersøgelse, en præmiekonkurrence eller til opfyldelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun, hvis vi har fået lov til det med din accept eller i henhold til gældende retsforskrifter (yderligere oplysninger om dette finder du i afsnittet "Retsgrundlag for behandlingen").
 
c. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktligt forpligtet til at afstå dine personoplysninger. Det er dog muligt, at bestemte funktioner på vores websider afhænger af afståelsen af personoplysninger. Hvis du i disse tilfælde ikke afstår personoplysninger, kan det medføre, at funktioner ikke, eller kun begrænset, er til rådighed.

 

3. Anvendelsesformål

a. De personoplysninger, vi indsamler ved et besøg på vores websider, bruger vi for at kunne køre dem så komfortabelt som muligt for dig samt for at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre ulovlige handlinger.

 

b. Hvis du meddeler os yderligere personoplysninger, fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en undersøgelse, en præmiekonkurrence eller til opfyldelse af en kontrakt, bruger vi disse oplysninger til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af evt. forretningsmæssige transaktioner i det dertil nødvendige omfang.

 

4. Overdragelse af personoplysninger til tredjepart; social plugins

a. Vores websider kan også indeholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i nødvendigt omfang data til den pågældende udbyder (fx oplysningen, at du har fundet dette tilbud hos os og evt. andre oplysninger, som du allerede har angivet hertil på vores websider).

 

b. Hvis vi på vores websider indsætter såkaldte "social plugins" fra sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+, integrerer vi dem på følgende måde:

 

Når du besøger vores websider, er social plugins deaktiveret, dvs., at der ikke overføres nogen data til operatørerne af disse netværk. Hvis du vil gøre brug af et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plugin for at etablere en direkte forbindelse med serveren til det pågældende netværk.

 

Hvis du har en brugerkonto til netværket og er logget på dér i det øjeblik, du aktiverer social plugin, kan netværket henføre dit besøg på vores websider til din brugerkonto. Hvis du vil undgå det, skal du logge af før aktiveringen af dette social plugin fra netværket. Et socialt netværk kan ikke henføre besøg på andre Daimler-websider, før du ikke også har aktiveret et dér eksisterende social plugin.

 

Hvis du aktiverer et social plugin, overfører netværket det indhold, der så bliver til rådighed, direkte til din browser, som du bruger på vores websider. I denne situation kan der også finde dataoverførsler sted, som initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk til de dataoverførsler, der finder sted mellem netværket og dit system, og for dine interaktioner på denne platform, gælder udelukkende det pågældende netværks databeskyttelsesbestemmelser.

 

Dette social plugin forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

 

Cookie-oplysninger

 

c. Når du klikker på linket til et tilbud eller aktiverer et social plugin, kan det være, at personoplysninger kommer til udbydere i lande uden for EØS, som ud fra EUs synspunkt ikke garanterer et "passende beskyttelsesniveau" svarende til EU-standarder for behandlingen af personoplysninger. Tænk på det, inden du klikker på et link eller aktiverer et social plugin og dermed udløser en overførsel af dine data.

 

5. Analyse af brugsdata; brug af analyseværktøjer

a. Vi vil godt afstemme indholdet på vores websider så målrettet som muligt til dine interesser og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at identificere brugspræferencer og særligt populære områder af websiderne bruger vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics.

 

b. Ved brug af disse analyseværktøjer kan data overføres til servere i USA og behandles dér. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: I USA er der ifølge Den Europæiske Unions opfattelse ikke et "passende beskyttelsesniveau" for behandlingen af personoplysninger svarende til EU-standarderne. Dette beskyttelsesniveau kan for enkelte virksomheder dog erstattes af en certificering efter den såkaldte "EU-U.S. Privacy Shield".

 

c. Hvis du ikke vil have, at vi ved brug af de nævnte analyseværktøjer samler og analyserer oplysninger om dit besøg på vores websider, kan du til hver en tid modsætte dig dette fremadrettet ("Opt-Out").

Vi omsætter din modsigelse ved at sætte en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges kun til at allokere din modsigelse. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun virker i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller anvender en anden browser eller et andet udstyr, skal du gennemføre Opt-Out igen.

 

d. Efterfølgende finder du oplysninger om udbyderne af de af os anvendte analyseværktøjer og den pågældende Opt-Out-mulighed:

 

 • Google Inc. ("Google")
  Google er certificeret ifølge EU-U.S. Privacy Shield.
  De kan forhindre overførslen af dine data og deres registrering og behandling ved Google.
  Det oplyser Google om via det følgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
   

 

6. Brugsbaserede oplysninger (targeting og retargeting)

For at kunne afstemme vores online-marketing (fx bannerreklame) på vores retargeting-partneres websider (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mere målrettet til dine behov og interesser, bruger vi såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies bliver udlæst og brugt ved besøg på andre websider, som arbejder sammen med vores retargeting-partnere, for at informere dig så interesserelevant som muligt. Det sker anonymiseret, dvs., at du ikke kan identificeres via retargetingen.

 

Hvis du ikke vil have, at Daimler og dennes retargeting-partnere indsamler, gemmer og analyserer oplysninger om dit besøg, samt afstemmer bannerreklame til dine interesser, kan du til hver en tid modsætte dig dette fremadrettet (Opt-Out).

 

For at realisere din modsigelse teknisk sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges kun til at tildele din modsigelse. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun virker i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller anvender en anden browser eller et andet udstyr, skal du gennemføre Opt-Out igen.

 

På den følgende webside kan du administrere og deaktivere brugen af cookies ved tredjepart:

http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

 

7. Sikkerhed

Vi gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, som vi administrerer, mod manipulationer, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

8. Retsgrundlag for behandlingen

a. For så vidt du har accepteret, at vi behandler dine personoplysninger, udgør denne accept retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 stk. 1 litra a GDPR).

 

b. For en behandling af personoplysninger med henblik på at indlede eller opfylde en kontrakt med dig er art. 6 stk. 1 litra b GDPR retsgrundlaget.

 

c. Hvis behandlingen af dine personoplysninger til overholdelse af vores retlige pligter (fx til opbevaring af oplysninger) er nødvendig, er vi beføjet til det iht. art. 6 stk. 1 litra c GDPR.

 

d. Desuden behandler vi personoplysninger for at forfølge vores legitime interesser samt legitime interesser fra tredjepart iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Vedligeholdelsen af vores IT-systemers funktionsdygtighed, men også markedsføringen af egne og fremmede produkter og serviceydelser og den retligt krævede dokumentation af forretningskontakter er sådanne legitime interesser. a.    I forbindelse med den nødvendige interesseafvejning tager vi højde for især arten af personoplysninger, behandlingsformålet, behandlingsomstændighederne og din interesse i fortroligheden af dine personoplysninger.

 

9. Sletning af dine personoplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi kun af sikkerhedsmæssige grunde gemmer, sletter vi efter syv dage. Desuden sletter vi dine personoplysninger, så snart formålet med at indhente og behandle oplysningerne bortfalder. Der gemmes kun ud over dette tidspunkt, hvis det kræves i lovene, forordningerne eller andre retsforskrifter i EU eller en medlemsstat i EU, som vi er underlagt. Hvis en sletning ikke er mulig i det enkelte tilfælde, bliver de relevante personoplysninger markeret med det formål at begrænse deres behandling fremadrettet.

 

10. Den registreredes indsigtsret

a. Da du som person er omfattet af databehandlingen, har du ret til indsigt (art. 15 GDPR), berigtigelse (art. 16 GDPR), datasletning (art. 17 GDPR), ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR) samt ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR).

 

b. Hvis du har accepteret, at vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde denne accept til enhver tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personoplysninger indtil en annullering berøres ikke af annulleringen. Lige så uberørt bliver en yderligere behandling af disse data pga. et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retlige forpligtelser (sml. afsnittet "Behandlingens retsgrundlag").

 

c. Indsigelsesret

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på art. 6 stk. 1 e) GDPR (databehandling i samfundets interesse) eller art. 6 stk. 1 f) GDPR (databehandling på grundlag af en legitim interesse). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personoplysninger, hvis vi kan dokumentere vægtige legitime grunde, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

d. Vi beder dig om så vidt muligt at rette dine krav eller erklæringer til nedenstående kontaktadresse: dialog@daimler.com

 

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider mod lovmæssige retningslinjer, har du ret til at indgive klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 GDPR).

 

11. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores webside, bliver de data, der oplyses, når du logger på nyhedsbrevet, kun brugt til forsendelse af nyhedsbrevet, hvis ikke du accepterer en videregående brug. Du kan til enhver tid afslutte abonnementet via afmeldingsmuligheden i nyhedsbrevet.

 

12. Central adgangsservice fra Daimler AG

Med den centrale adgangsservice fra Daimler AG kan du logge på alle de services, der er forbundet med websider og applikationer fra Daimler-gruppen og deres mærker. De dertil gældende brugsbetingelser indeholder specielle databeskyttelsesregler. Du kan hente disse brugsbetingelser frem på de tilsluttede websiders og applikationers logonsider.

 

13. Cookies

Oplysninger om de cookies vi bruger og deres funktioner finder du i vores cookie-oplysninger.

 

 

Version: Januar 2019